26. oktober 2021 Tip en ven | Print
• Forsiden • Ledige lejemål • Venteliste • Boliger • Erhvervslejemål • Ordensregler • Serviceydelser • Kontakt • 

Ordensregler

I Østjysk Bolig- og Erhvervsudlejning (herefter kaldet OEBE) vil vi gerne kunne tilbyde lejerne gode og velordnede boligforhold. Det stiller krav til os som udlejere om, at vi sørger for, at boligerne er velistandsatte, og at vi yder en hurtig og effektiv service, når der opstår problemer. Men det stiller også krav til lejerne om at overholde visse ordensregler og i det hele taget udvise god opførsel i og omkring boligen.

Derfor har vi udarbejdet nedenstående ordensreglement, som enhver beboer har pligt til at overholde. Enhver lejer er ansvarlig for, at alle der hører til i hans/hendes husstand følger disse regler. Eventuelle klager fremsendes skriftligt til OEBE. Alle klager skal være tilstrækkeligt underbyggede.

A

til toppen

Affald

Den almindelige dagrenovation afleveres i den affaldsspand eller container, som er tilknyttet ejendommen. Der henstilles til, at spanden/containeren ikke overfyldes, og at beboeren ved større mængder affald (såsom efter en større sammenkomst), selv bortskaffer dette ved at købe ekstra affaldsmærker og sække hos Randers Kommunes affaldsordning (bestilling kan foretages på www.randers.dk). Glas, skarpe og spidse genstande samt aviser, papkasser og andet større affald må ikke bortskaffes med den almindelige dagrenovation. Større affald såsom møbler, tæpper og andre større effekter samt haveaffald skal fjernes af beboerne selv evt. via kommunens storskraldordning. I øvrigt henvises til Randers kommunes regler for dagrenovation.

Det er ikke tilladt at efterlade affald, såsom skrotbiler/cyker, inventar, hårde hvidevarer etc. foran ejendommen i længere tid, da det skæmmer boligens fremtræden og kan være til gene for andre.

Antenner

Udvendige antenner/paraboler af enhver form må kun opsættes efter forud indhentet skriftlig godkendelse hos OEBE.

B

til toppen

Barnevogne

Barnevogne må ikke henstilles, så de er til gene for andre.

Beplantning i fælles anlæg

Vedligeholdelse og beplantning af gårdanlæg og fælleshaver påhviler OEBE, med mindre der er lavet specielle aftaler med lejerne omkring disse.

Ønsker lejerne at ændre på beplantningen eller gårdanlæggets opbygning, skal der indhentes skriftlig tilladelse fra OEBE.

For boliger med egen have gælder andre regler (se under Haver).

Boldspil

Boldspil må ikke være til gene for naboerne og den offentlige trafik.

Boremaskiner og lign. støjende maskiner

Boremaskiner og andre larmende redskaber kan i række- og etagehuse være til stærk gene for ejendommens øvrige beboere. Derfor henstilles beboerne til kun at benytte sådanne værktøjer på hverdage kl. 8.00-20.00. På søn- og helligdage bør boremaskiner og lign. ikke anvendes.

C

til toppen

Campering

Campering er ikke tilladt på fællesarealer eller i gårdanlæg. I særlige tilfælde kan der indhentes tilladelse til midlertidig opstilling af telt, f.eks. i forbindelse med et arrangement.

Campingvogne

Campingvogne må kun langtidsparkeres, hvis der er specielt indrettede pladser hertil og efter aftale med OEBE. I forbindelse med klargøring må campingvogne dog henstilles i max. 48 timer.

Cykler

Cykling er ikke tilladt på gangstier og fortove.

Cykler må ikke henstilles, så de er til gene for andre. Må ikke stilles op ad husmure, gelændere, stakitter, træer m.v.

D

til toppen

Drivhuse

Drivhuse må opstilles i haver efter forud indhentet skriftlig tilladelse fra OEBE.

Døre

Døre, der er forsynede med dørpumpe til automatisk lukning, skal være lukkede og må ikke holdes åbne med sten, træstykker eller lign.

Adgangsdøre til kældre og fællesfaciliteter m.v. skal låses efter brug. Branddøre og redningsåbninger må aldrig blokeres. Døre til pulterrum og udhuse bør holdes aflåst.

Dørspioner

Der må kun monteres dørspion (dørkikkert), hvis der er hentet skriftlig tilladelse dertil hos OEBE. Og i så fald skal dørkikkerten være af godkendt type.

E

til toppen

El

Beboerne må ikke foretage eller lade foretage indgreb i ejendommens elinstallationer. Eventuelle fejl i elinstallationer skal omgående meddeles til OEBE.

Se også under håndværkere.

Emhætter

Installering af emhætter til aftræk er kun tilladt efter forud indhentet tilladelse fra OEBE.

Erhversmæssig virksomhed

Det er kun tilladt at drive erhvervsmæssig virksomhed fra et boliglejemål efter forud indhentet skriftlig tilladelse fra OEBE.

F

til toppen

Forsikring

Der er tegnet brandforsikring på alle OEBEs ejendomme.

Skader på privat indbo er, uanset årsag, ikke dækket af OEBEs forsikringer. Det samme gælder eventuelle skader på eller forårsaget af terrasseoverdækninger, drivhuse, carporte, stakitter eller andet, der er opført på den enkelte lejers foranstaltninger. Dette gælder også, selvom der foreligger en skriftlig tilladelse fra OEBE til at opføre disse.

Der er ikke tegnet glas- og kummeforsikring, og erstatning for skader (som ikke skyldes alm. slid/ældning) på disse, påhviler lejeren af den pågældende bolig.

Forurening

Kommer du, dine børn eller dit husdyr til at forurene bygninger og fællesarealer ude eller inde, har du pligt til selv at sørge for rengøring. Eks.: Glasskår, olie, papiraffald, tilsmudsning af mure, hundeefterladenskaber o. lign.

Fremleje

Fremleje af OEBEs lejemål er ikke tilladt uden en skriftlig tilladelse.

Dette gælder også garager og carporte.

Frostvejr

For at undgå frostsprængning bør radiatorer ikke være lukket helt til, hvis vinduer i rummet er åbne i vintermånederne.

Vandtilførslen til udvendige vandhaner skal lukkes i vinterperioden.

Fugt

For at undgå fugtdannelse i boligen, som kan forårsage ødelæggelser i træværk, tapet, tæpper, indbo mm. bør boligen være opvarmet til min. 18 grader, og der bør udluftes grundigt flere gange dagligt.

Der bør aldrig tørres tøj indendørs, hverken på radiatorer eller tørrestativer.

Fugtskader, som skyldes lejers manglende udluftning eller tørring af tøj indendørs, sidestilles med grov misligeholdelse af lejemålet.

Hvis der opserveres fugtpletter eller andre fugtdannelser i boligen, skal dette øjeblikkeligt indberettes til OEBE.

Fyrværkeri

De alm. regler for tidspunkter for affyring af fyrværkeri skal overholdes, med mindre der er indhentet speciel politi tilladelse i forbindelse med et arrangement.

Der må ikke affyres fyrværkeri i ejendommene og i udhusene.

Ved affyring af fyrværkeri skal dette ske til mindst mulig gene for naboerne, og efterfølgende skal al krudtaffald ryddes op.

Fællesarealer

Fællesarealer er til beboernes fælles brug og må ikke anvendes til henstilling af private effekter for længere tid.

Der henstilles til god ro og orden ved ophold på fællesarealer og til, at man udviser en opførsel som ikke er til gene for andre.

Ved deponering af effekter i et fælles depotrum skal disse være tydeligt mærket med navn og adresse. Effekterne henstår på lejerens risiko.

Færdsel

Al færdsel på stisystemer, veje og parkeringsarealer skal foregå med største forsigtighed og uden gene for andre. Der må ikke cykles eller køres på knallert på stisystemerne.

Biler skal parkeres på dertil indrettede pladser, hvor de ikke er til gene for de andre beboere.

G

til toppen

Garager og carporte

Garager og carporte er til parkering af indregistrede motorkøretøjer samt cykler, barnevogne o. lign. Må ikke anvendes til værksted eller lign.

Garager og carporte, som udgør selvstændige lejemål, må kun benyttes til indregistrerede køretøjer af lejeren selv og dennes husstand. Må ikke fremlejes uden indhentet tilladelse fra OEBE.

Glasforsikring

Se under forsikringer

H

til toppen

Have

Græs og beplantning i og omkring private haver ved de enkelte lejemål vedligeholdes af lejeren selv med mindre andet er aftalt med OEBE (se serviceydelser)

Lejer har pligt til at sørge for, at haven fremtræder rimelig pæn og vedligeholdt, dvs. græsset klippes regelmæssigt, hækken klippes og ukrudt holdes nede.

Lejer må godt tilføre haven nye planter for egen regning, og ved fraflytning kan det tillades, at disse medtages mod, at bedene efterfølgende bringes i orden og afleveres i god vedligeholdelsesstand.

Haverne må ikke bruges til opmagasinering af større effekter, såsom byggematerialer, skrotbiler, bildele, campingvogne, hårde hvidevarer etc., da det kan virke skæmmende på boligens fremtræden og være til gene for de omkringboende.

Græs på fællesarealer og beplantning i gårdhaver og fælles anlæg har OEBE ansvaret for, med mindre der er lavet specielle aftaler med lejerne omkring disse. Se desuden Beplantning i fællesanlæg

Haveaffald

Ved lejemål med egen have, hvor lejer selv forestår vedligeholdelse af haven, skal lejer selv sørge for bortskaffelse af haveaffald.

Ved fælleshaver, gård anlæg og de lejemål, hvor der er indgået aftale om, at OEBE forestår havearbejdet, sørger OEBE for at bortskaffe haveaffaldet.

Se også under Affald.

Hegn

Det er ikke tilladt at opsætte hegn og plankeværker, med mindre der er hentet skriftlig tilladelse fra OEBE.

Husdyr

Det er tilladt at holde husdyr i de fleste af OEBEs lejemål. Dog kun eet husdyr pr. husstand.

Husdyret må ikke være til gene for naboerne, og dyrets ejer skal sørge for at fjerne dets efterladenskaber.

Hvis der er forbud mod husdyr i lejemålet, er det heller ikke tilladt at passe andres husdyr.

Hærværk

Hærværk på bygninger, installationer og fælles anlæg, såvel ude som inde, sidestilles med grov misligholdelse og kan medføre opsigelse af lejemålet.

Se også under Leg.

Hårde hvidevarer

Hvis lejer ønsker at installere hårde hvidevarer, som kræver ekstra installationer i form af tilkobling til vand, aftræk mm., skal der hentes skriftlig tilladelse hos OEBE.

Ekstra installationer må kun udføres af autoriseret installatør.

Håndværkere

Alle reparationer på OEBEs lejemål, både ude og inde, udføres af OEBEs medarbejdere selv, eller af håndværkere bestilt af OEBE.

Kun i særlige nødstilfælde, hvor en pludselig opstået skade (såsom et sprængt vandrør o. lign.) kræver øjeblikkelig afhjælpning, og det ikke har været muligt at komme i forbindelse med OEBE, vil OEBE acceptere en regning fra en beboerrekvireret håndværker. Og i så fald skal OEBE informeres skriftligt eller pr. telefon ved førstkommende lejlighed.

Få mere information under serviceydelser

I

til toppen

Indvendig vedligeholdelse

Al invendig vedligeholdelse påhviler lejeren, og det forventes, at lejemålet ved fraflytning afleveres i samme stand, som det var i ved overtagelsen.

J

til toppen

Juletræer

Lejer sørger selv for at bortskaffe juletræer, med mindre andet er aftalt med OEBE.

K

til toppen

Knallertkørsel

Det er ikke tilladt at køre på knallert på stisystemer og grønne områder omkring OEBEs boliger.

Klager

Klager over misligholdelse af ordensreglementet kan indsendes skriftligt til OEBEs kontor. Alle klager skal være tilstrækkeligt underbyggede.

Komfurer og køleskabe

Se under Hårde Hvidevarer.

L

til toppen

Lastbiler m.v.

Det er forbudt at parkere motorkøretøjer over 3500 kg samt traktorer og entreprenørmateriel på OEBEs arealer.

Leg

Lad ikke dine børn lege eller opholde sig på steder, hvor det kan være farligt eller til væsentlig gene for de øvrige beboere. Dette gælder også kældre og opgange.

Forældre har pligt til at holde øje med deres børns færden og er erstatningspligtige for de ødelæggelser, som deres børn måtte forvolde.

Lys

Fejl på lysinstallationer bedes omgående meddelt til OEBE.

M

til toppen

Malearbejde

Indvendigt kan lejeren male væggene og dørkarme/fodlister i de farver, som vedkommende ønsker, når bare lejemålet ved fraflytning afleveres i samme stand, som det var i ved indflytningen.

Andet træværk, skabe og anden inventar må ikke males, med mindre der er indhentet skriftlig tilladelse fra OEBE.

Musik

Musik bør altid afspilles under hensyntagen til naboerne.

OEBE henstiller til, at der tages særligt hensyn i de sene aften- og nattetimer, og at beboerne ved særlige lejligheder (fester o. lign.) varsler naboerne og sikrer sig, at de er indforstået med et højere støjniveau den pågældende aften/nat.

N

til toppen

Navneskilt

Af hensyn til postvæsenet skal der være et skilt med navne på alle beboere i husstanden i umiddelbar nærhed af postkassen.

Ved fraflytning bedes beboeren selv fjerne skiltet.

Nøgler

Ekstra nøgler kan i særlige tilfælde rekvireres fra OEBE.

Hvis der er mistanke om, at en nøgle er kommet i "de forkerte" hænder, bedes dette indberettet til OEBE, så der kan tages stilling til, om det vil være nødvendigt at udskifte låsene.

O

til toppen

Opvaskemaskine

Se under Hårde Hvidevarer

P

til toppen

Parabol

Se under Antenner

Parkering

Parkering af motorkøretøjer må kun finde sted på de etablerede parkeringspladser, så de ikke er til gene for de andre beboere.

Se også under Lastbiler og Campingvogne.

R

til toppen

Renovation

Se under Affald

Rotter

Se under Skadedyr

S

til toppen

Skader

Se Forsikring

Skadedyr

Observerer du skadedyr af enhver art (f.eks. rotter, kakerlakker o. lign.) bedes dette omgående indberettet til OEBE.

Skiltning

Der må kun anbringes skilte og reklamer, hvis der er indhentet skriftlig tilladelse til dette fra OEBE.

Dette gælder ikke et almindeligt navneskilt a.h.t. postvæsenet.

Snerydning

Snerydning på fælles stier og veje påhviler OEBE.

Snerydning fra fælles stier op til hoveddøren på enligt beliggende lejemål påhviler lejer.

Der kan indgås aftale med OEBE om at rydde stien op til hoveddøren (se serviceydelser)

Støj

Vis hensyn. Undgå støjende adfærd som kan være til gene for andre.

T

til toppen

Tekniske installationer

Fejl på tekniske installationer bedes omgående meddelt til OEBE, da reparation kun må foretages af OEBEs autoriserede installatør.

Såfremt en reparation kræver det, har OEBE ret til, uden varsel, at lukke for vand, varme, el m.v. i en kortere periode.

Toilet

Eengangsbleer, vat(pinde), hygiejnebing og lign. må aldrig kastes i toiletkummen, og i øvrigt bør man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Eventuelle fejl ved installationer meldes omgående til OEBE.

Tørring af tøj

Tøj må ikke tørres på radiatorer og bør i det hele taget ikke foretages inden døre.

Se også under Fugt.

Tørretumbler

Se under Hårde Hvidevarer.

U

til toppen

Udhuse

Udhuse o. lign. må kun opsættes, hvis der foreligger en skriftlig tilladelse fra OEBE.

OEBE henstiller til, at udhuse holdes aflåst.

Udluftning

Se under Fugt.

Udvendig vedligeholdelse

Vedligeholdelse af boligen udvendigt påhviler OEBE.

Vedr. vedligeholdelse af haven, se under Have.

V

til toppen

Vaskemaskine

Se under Hårde Hvidevarer.

Vicevært

Viceværtfunktionen varetages af OEBE med mindre andet er aftalt med beboerne.

Kontakt OEBE på tlf. 8649 5777